0123456789
list icon
list icon

Soundiron releases four new sound libraries for the KORG KRONOS

Soundiron has just released four new EXs sample libraries for KRONOS.

  • EXs199

  • EXs200

  • EXs201

  • EXs202

Share